Mentett ajánlatok
Saját fiókom
A Bónusz Brigád használatához javasoljuk, hogy jelentkezz be.
MindenÉlményUtazásÉtteremEgészségSzépségTanfolyamKultúraTermék és élelmiszerPraktikus Ajándék

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(2023. 02.14.)

 

 1. 1.           Az adatkezelési tájékoztató célja

 

1.1.       Az adatkezelési tájékoztató (“Tájékoztató”) abból a célból került elfogadásra, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személyek és jogi személyek képviselői (“Felhasználó”) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük a Felhasználót jogai gyakorlásában.

 

1.2.       A Skoopy Kft. (székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 11-15. földszint 4.., cégjegyzékszám: 01-09-933339, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (”Adatkezelő”), mint a „Bónuszbrigád” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a vonatkozó jogszabályoknak, az adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

 

1.3.       Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

 1. 2.           Fogalmak

 

2.1.       Jelen Tájékoztató vonatkozásában a jogszabályban meghatározott fogalmakat a szolgáltatás igénybevétele során az alábbiak szerint kell érteni.

 

2.2.       Adatkezelő: Természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ennek értelmében a Skoopy Kft. adatkezelőnek minősül és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Tájékoztató tartalmát.

 

2.3.       Felhasználó: Természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, valamint ezek képviselői, amely a Weboldalt látogatja, a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, terméket vásárol, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe, illetve megrendelést ad le.

 

2.4.       Partner: Adatkezelővel szerződött és együttműködő üzletfelek.

 

2.5.       Szolgáltatás: Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalon nyújtott minden szolgáltatás.

 

 1. 3.           Adatkezelő adatai

 

Név:                        Skoopy Kft.

Székhely:                 1116 Budapest, Temesvár utca 11-15. földszint 4.

Cégjegyzékszám:      01-09-933339 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                 12414682-2-43

E-mail:                     help@bonuszbrigad.hu

Weboldal:                 www.bonuszbrigad.hu

 

 1. 4.           Adatvédelmi tisztviselő

 

4.1.    Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásából fakadó adatvédelmi feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében adatvédelmi tisztviselőt nevez ki. Az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóság bejelenti.

 

Név:                  Dr. Tiborcz Attila

E-mail:               attila.tiborcz@TZ.legal

 

 1. 5.           Az adatkezelés elvei

 

5.1.    Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően végzi. Adatkezelő a jogszerűség és tisztességesség követelményét az adatkezelésre irányadó jogszabályok betartásával, míg az átláthatóság követelményét a Felhasználó tájékoztatása céljából jelen adatkezelési tájékoztató megalkotásával és hozzáférhetővé tételével biztosítja (”jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

 

5.2.    A Felhasználó személyes adatait Adatkezelő a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hozzájárulás alapján a jelen Tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban megjelölt célokhoz kötötten és a szükséges mértékben kezeli (”adattakarékosság”).

 

5.3.    Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa megadott személyes adatok pontosságáért a Felhasználó tartozik felelősséggel. Adatkezelő felhívja továbbá a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése (”pontosság”).

 

5.4.    A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat az Adatkezelő nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (”célhoz kötöttség”); nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 

5.5     A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor (”korlátozott tárolhatóság”).

 

5.6.    A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (”integritás és bizalmas jelleg”).

 

5.7.    Az adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (”elszámoltathatóság”).

 

 1. 6.           Adatfeldolgozók

 

6.1.    Az Adatkezelő szolgáltatásainak és működésének folyamatos fejlesztése érdekében időről-időre adatfeldolgozók (”Külső szolgáltatók”) szolgáltatásait veszi igénybe, akikkel az Adatkezelő együttműködik. Az adatfeldolgozók a jogszabályi követelményekkel összhangban az Adatkezelő nevében, személyes adatokat kezelnek, kizárólag Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások alapján.

 

6.2.    Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciát nyújtanak az adatkezelés a GDPR követelményeinek való megfelelést és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezeti intézkedések végrehajtására. Az adatok továbbítását követően az egyes adatfeldolgozók az adatkezelést külön-külön végzik. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott eseteken túl további harmadik személyeknek nem adja át. Az adatokhoz az Adatkezelő azon munkavállalói is hozzáférhetnek továbbá, akik a Felhasználónak adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.

 

6.3.    Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben az adatfeldolgozók adatai tekintetében változás következik be, úgy az Adatkezelő a mindenkori adatfeldolgozók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. Adatfeldolgozók adatainak megváltozását Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli a Felhasználóval.

 

6.4.    Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók részére továbbít személyes adatokat:

 

6.4.1. Könyvelési feladaok ellátásával összefüggésben

Név: Könyvelőhivatal Szolgáltató Kft.,

Székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 11-15.,

 

6.4.2. A megrendelés díjának fizetésével összefüggésben

Adatkezelő az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai biztosítása érdekében fizetést biztosító szolgáltatókkal működik együtt. A bankkártyás fizetések a Barion online és az OTP Simple fizetési rendszereken keresztül valósulhatnak meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat a Felhasználó a Barion oldalán adja meg, így Adatkezelő semmilyen adatkezelési műveletet nem végez a Felhasználó bankkártya adataival.

 

Név: Barion Payment Zrt.

Elérhetőség: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

 

Név: OTP Mobil Kft.

Elérhetőség: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Adatkezelési tájékoztató: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

6.4.3 Számla-kiállítással összefüggésben

Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt terméket forgalmazó üzletfelei számára a számlázás teljesítése érdekében minden esetben továbbításra kerül a megrendelés leadásához tartozó számlázási név, számlázási cím (irányítószám, helység, utca, házszám).

 

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Elérhetőség: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

6.4.4. A megrendelt termékek kiszállításával összefüggésben

Amennyiben a Felhasználó valamely termék kedvezményes megvásárlására feljogosító bónuszt vásárol és a termék házhozszállítását vagy az ún. Pick Pack Pontokon, GLS csomagponton történő elhelyezését kéri, úgy a házhozszállítást végző társaság is hozzáfér a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokhoz úgy, mint a Felhasználó neve, irányítószáma, helységnév, utca, házszám, vételár és a termék megnevezése.

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Elérhetőség: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.,

Adatvédelmi szabályzat: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft.

Elérhetőség: 1097 Budapest, Táblás utca 39.,

Adatkezelési tájékoztató: http://www.sprinter.hu/wp-content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf

 

Név: Hoppline Kft.

Elérhetőség: 1141 Budapest, Szugló utca 130.

https://alinda.hu/

Adatkezelési tájékoztató: https://alinda.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

          6.4.5. Hírlevél-küldéssel összefüggésben

Név: ActiveCampaign,

Elérhetőség: LLC, 1 North Dearborn St. 5 Floor, Chicago, IL 60602

 https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

 

6.4.6. Rendezvény szervezésével összefüggésben

Kényelmi díjas szolgáltatások esetén az  adott rendezvény szervezőjének átadásra kerülnek az adatok abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a Felhasználót bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve – az előadás elmaradása esetén - a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse, a Felhasználót a rendezvényre beléptesse, valamint a szerződést teljesítse (az előadás megfelelő lebonyolítása). Az adatátadással az adott rendezvény szervezője önálló adatkezelővé válik az átadott adatok vonatkozásában.

 

Név: InterTicket Kft.

Elérhetőség: 1139 Bp., Váci út 99.

www.jegy.hu

Adatkezelési tájékoztató: https://www.jegy.hu/articles/655/adatkezelesi-tajekoztato

 

6.4.7. Közösségi média felületekkel összefüggésben

Adatkezelő egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal is együttműködhet. Ebben az esetben olyan személyes adatok, mint az IP-cím, felhasználónév, e-mail cím, átadásra kerülnek a Külső szolgáltató részére. E Külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi szabályzataik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az Adatkezelővel együttműködő regisztrációt, belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

 

Név: Facebook Inc.

Elérhetőség: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. https://www.facebook.com/policies/cookies

 

A Facebook-képpont segítségével a Weboldalon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az Adatkezelő részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. Ez teszi lehetővé, hogy a közösségi háló a felhasználói szokásokat feltérképezze, a Felhasználók részére személyre szabott ajánlatok, hirdetések megjelenítésére kerüljön sor a Facebook felületén.

 

Név: Google Inc.

Elérhetőség: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA https://policies.google.com

 

Név: Optimonk International Zrt.

Elérhetőség: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Adatvédelmi nyilatkozat:  https://www.optimonk.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-old/

 

Név: ActiveCampaign,

Elérhetőség: LLC, 1 North Dearborn St. 5 Floor, Chicago, IL 60602

 https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

 

6.8.    Fentieken túlmenően a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, a Felhasználó által megadott vagy rá vonatkozó személyes adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az Adatkezelőt, mely esetben Adatkezelőnek jogi kötelezettség teljesítése érdekében teljesítenie kell a megkeresésben foglaltakat. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad át, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. 7.           Adatkezelési folyamatok

 

7.1.    Az adatkezelés célja

A Felhasználó által megadott adatokat Adatkezelő addig őrzi, amíg azok törlését vagy a hozzájárulási nyilatkozat visszavonását Felhasználó nem kéri. A látogatottsági statisztikákat Adatkezelő 1 (egy) év után csupán aggregát formában tárolja. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely a Felhasználó azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását jogszabályok teszik kötelezővé, melyek jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rögzítéstől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

 

7.2.    Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatás és esetlegesen a kiszállítás megfelelő elvégzése során a személyes adatok kezelése a szerződés és szolgáltatás teljesítése miatt szükséges.

Az adatkezelés jogalapja egyéb esetekben a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa megadott, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást a Felhasználó e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg az Adatkezelő számára. A Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesül a Felhasználó.

 

Az Adatkezelő a Felhasználó által a Weboldalra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

 

Az Adatkezelő és üzletfelei a Felhasználó által közölt személyes adatokat azon a jogalapon kezelik, hogy azok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek, valamint az Adatkezelő és/vagy az üzletfelei jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben az adatfeldolgozók köre változik, úgy az Adatkezlő a mindenkori adatfeldolgozók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. Az adatfeldolgozók körének megváltozásáról az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli a Felhasználóval.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Adatkezelő szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa a Felhasználóktól a megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a weboldalra feltöltött, megosztott tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

 

7.3.    A kezelt adatok köre

Ha a Felhasználó a Weboldal felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

 

A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább e-mail cím megadása szükséges.

 

A regisztrációhoz felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím megadása kötelező. Szabadon választható, hogy a Felhasználó megadja-e nemét, telefonszámát, születési idejét és lakóhelyének irányítószámát. Adatkezelő valamennyi regisztrált Felhasználó számára fiókot vezet a Bónusz Brigád egyenlegéről, amelyen nyilvántartja azon összegeket, amelyeket bizonyos esetekben a Felhasználó számláján jóváír (Virtuális Kredit).


Amennyiben a Felhasználó saját döntése alapján a Facebook fiókját összekapcsolja a Weboldallal, akkor az Adatkezelő a fentieken túl a Felhasználó következő személyes adatait kezelheti: facebook profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal URL.


Ha a Felhasználó a Weboldalon terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy az Adatkezelő a szerződési kötelezettségek teljesítése érdekében az alábbi adatokat is kezeli: vásárlás időpontja, vásárolt bónusz darabszáma, bónuszkód, bónusz vételára, automatikusan generált azonosítószám. Amennyiben a Felhasználó ajándékba kívánja adni a vásárolt szolgáltatást, úgy a megajándékozott neve is adatkezelés alá esik.

 

A Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával az Adatkezelő a Felhasználó személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli.

 

Abban az esetben, ha a Felhasználó a megvásárolt termék kiszállítását kéri, úgy a kiszállítás pontos elvégzése, valamint a számlázás érdekében az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat is kezeli: név, irányítószám, helységnév, utca, házszám, számlázási név, számlázási cím, vételár, termék megnevezése.


Utazási és egyéb, nem termékvásárlásra irányuló szolgáltatások vásárlása esetén a szolgáltatás tényleges igénybevételének előfeltétele lehet egyéb személyes adatok megadása is, melyet üzletfél kizárólag a szolgáltatások teljesítése érdekében kérhet el a Felhasználótól. Ezen adatok kezelésére az üzletfél adatvédelmi irányelveinek megfelelően kerül sor.

 

7.4.    Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok az alábbi célokból és módokon használhatóak fel.

 

7.4.1 Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés, felhasználói fiók létrehozása

Célja, hogy a Weboldalon történő regisztrációval Adatkezelő felhasználói fiókot tart fent a Felhasználó számára a Bónusz Brigád egyenlegéről, amelyen nyilvántartja azon összegeket, amelyeket bizonyos esetekben a Felhasználó számláján jóváír (Virtuális Kredit). A Felhasználó által megadott adatokat Adatkezelő felhasználhatja a fiók kezeléséhez, ami Felhasználó részére számos kényelmi funkciót biztosít (pl. korábbi vásárlásoknak megfelelő törzsvásárlói fokozat).

 

A Felhasználó beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, valamint a Felhasználó és az Adatkezelő, vagy a Felhasználó és az Adatkezelő üzletfelei között felmerülő kérdések, viták megoldása (igény-, és jogérvényesítés), visszaélések elkerülése. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés és a kapcsolattartás vonatkozásában a szerződés teljesítése, ezen túlmenően az adatkezelés az Adatkezelő és az üzletfelei jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

A jogos érdek bemutatása:

Adatkezelő a fent megjelölt egyes adatokat a felhasználói fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésétől számított 1 évig még kezeli azért, mert ez az időszak szükséges az Adatkezelő és üzletfelei között létrejött szerződések teljesítéséhez, valamint az esetleges visszaélés-gyanús tranzakciók kivizsgálásához, valamint az ezzel kapcsolatos igény- és jogérvényesítéshez. Ezen elszámolási és visszaélés megelőzési és kivizsgálási, valamint igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés nem érinti az egyéb személyhez fűződő és más alapvető jogok gyakorlását. A személyes adatok az Adatkezelő és szerződéses partnereink jogszabályon alapuló visszaélés-, csalásmegelőzési kötelezettségei és igényérvényesítése miatt szükségesek.

 

személyes adat

az adatkezelés célja

 

 

név, felhasználónév

Felhasználó beazonosítása (kötelező)

lakcím (irányítószám, település, utcanév, házszám együtt)

a megrendelésekhez, megrendelés teljesítéséhez többletinformáció szolgáltatása (nem kötelező)

születési idő

(nem kötelező)

e-mail cím

kapcsolattartás a Felhasználóval (kötelező)

telefonszám

kapcsolattartás a Felhasználóval (nem kötelező)

nem

ajánlatok személyre szabása (nem kötelező)

automatikusan generált azonosítószám

felhasználói profil alapján nyilvántartott virtuális egyenleg kezelése (virtuális kredit)

vásárlás időpontja

felhasználói profil alapján nyilvántartott virtuális egyenleg kezelése (virtuális kredit)

vásárolt bónusz darabszáma

felhasználói profil alapján nyilvántartott virtuális egyenleg kezelése (virtuális kredit)

bónuszkód, bónusz vételára

felhasználói profil alapján nyilvántartott virtuális egyenleg kezelése (virtuális kredit)

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig, a regisztráció Felhasználó kérésére történő törlésétől számított 1 évig.

 

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

7.4.2 Megrendelésekhez kapcsolódó adatkezelés

A Felhasználó által megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításához és megszüntetéséhez, és a szerződésből származó díjak számlázásához szükség van a Felhasználó személyes adatainak kezelésére. Az adatkezelés során a megvásárolt termékek vagy szolgáltatások egyedi azonosító száma, vagy az azonosító egy része továbbításra kerül a szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő jelen adatkezelés tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók részére kizárólag a szerződés teljesítése érdekében.

                                                                                         

személyes adat

az adatkezelés célja

 

 

név

a megrendelés teljesítése során a név megadásával azonosítható a termék megrendelője

lakcím (irányítószám, település, utcanév, házszám együtt)

a megrendelés teljesítése

e-mail cím

a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

telefonszám

a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

nem

ajánlatok személyre szabása (nem kötelező)

automatikusan generált azonosítószám

felhasználói profil alapján nyilvántartott virtuális egyenleg kezelése (virtuális kredit)

vásárlás időpontja

felhasználói profil alapján nyilvántartott virtuális egyenleg kezelése (virtuális kredit)

vásárolt bónusz darabszáma

felhasználói profil alapján nyilvántartott virtuális egyenleg kezelése (virtuális kredit)

bónuszkód, bónusz vételára

felhasználói profil alapján nyilvántartott virtuális egyenleg kezelése (virtuális kredit)

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.

 

Az adatkezelés időtartama

A Ptk. 6:22. § (1) bekezdése alapján az elévülésre vonatkozó rendelkezésnek megfelelően a megrendelés teljesítését követő 5 év.

 

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

7.4.3 Számla kiállítással összefüggő adatkezelés

 

személyes adat

az adatkezelés célja

 

 

név

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

lakcím/székhely (irányítószám, település, utcanév, házszám együtt)

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig az Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése alapján.

 

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

7.4.4      A termék kiszállításával összefüggő adatkezelés

 

személyes adat

az adatkezelés célja

 

 

név

a megrendelés teljesítése során a név megadásával azonosítható a termék megrendelője

lakcím (irányítószám, település, utcanév, házszám együtt)

a megrendelés teljesítése

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig.

A Ptk. 6:22. § (1) bekezdése alapján az elévülésre vonatkozó rendelkezésnek megfelelően a megrendelés teljesítését követő 5 év.

 

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

7.4.5       Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

A hírlevél küldésének célja a Felhasználó részére nyújtott tájékoztatás a Bónusz Brigád fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint az Adatkezelő hivatalos értesítéseiről. Célja továbbá a Felhasználó érdeklődési körének, személyes preferenciáinak megfelelő, személyre szabott ajánlatok eljuttatása, valamint az Adatkezelővel szerződött adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás annak érdekében, hogy Adatkezelő üzletfelei közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal keressék meg a Felhasználót (ideértve a hírlevél küldését is).

 

személyes adat

az adatkezelés célja

 

 

név

névre szóló hírlevél küldés

e-mail cím

a Felhasználó elektronikus elérhetősége, melyen keresztül a hírlevél továbbítható a Felhasználó részére

nem

a Felhasználó neme szerinti személyre szabott szolgáltatásokról szóló hírlevél küldése

születési idő (önkéntes)

a Felhasználó életkora szerinti személyre szabott szolgáltatásokról szóló hírlevél küldése

telefonszám (önkéntes)

megadása a vásárló érdekében, reklamáció esetén az ügyintézéshez meggyorsítása érdekében történő személyes kapcsolatfelvételhez történik.

érdeklődési kör

személyre szabott hírlevél küldés

IP cím

kizárólag a weblappal kapcsolatos elemzésre, a weblap biztonságos működésének az ellenőrzésére 

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, illetve a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulást a kiküldött levélben található “Leiratkozás” gombra való kattintással a Felhasználó bármikor visszavonhatja vagy a személyes profil beállításával “e-mailek és értesítések” menüpont alatt leiratkozhat a hírlevélről.

 

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

7.4.6       Ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés

A Felhasználók kérdéseire történő válaszadás, illetve az esetleges panaszok kivizsgálása céljából Adatkezelő ügyfélszolgálatot működtet.

 

személyes adat

az adatkezelés célja

 

 

név

a Felhasználó beazonosítása

e-mail cím

a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása

telefonszám

a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés időtartama

A Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésére figyelemmel a panasz beérkezésétől számított 3 évig.

 

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

7.4.7       Statisztikai célú adatkezelés

 

személyes adat

az adatkezelés célja

 

 

név

a Felhasználó beazonosítása

lakóhely

látogatói statisztikák készítése saját, belső célra

e-mail cím

látogatói statisztikák készítése saját, belső célra

telefonszám

látogatói statisztikák készítése saját, belső célra

születési idő

látogatói statisztikák készítése saját, belső célra

nem

látogatói statisztikák készítése saját, belső célra

érdeklődési kör

látogatói statisztikák készítése saját, belső célra

IP cím

látogatói statisztikák készítése saját, belső célra

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok megadását követő 1 (egy) év után aggregát formában történik a tárolás.

 

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

7.4.8       Profilalkotás

Az Adatkezelő a személyes adatok automatizált kezelése során a személyes adatokat a Felhasználóhoz fűződő, bizonyos személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére is használja (profilalkotás), annak érdekében, hogy a Felhasználó személyre szóló kedvezményekhez jusson. Ennek során a Felhasználóra nézve joghatással járó vagy jelentős mértékben érintő automatizált döntéshozatalt alkalmazhat. Felhasználó jogosult emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni és a döntéssel szemben kifogást benyújtani. Az adatkezelés során Adatkezelő jogosult a Felhasználók személyes adatainak alapján a Felhasználókat automatizált módon különböző kategóriákba sorolni, és az így kialakított kategóriák vonatkozásában eltérő (automatizált) döntést hozni arról, hogy részükre milyen ajánlatokat, kedvezményeket és egyéb szolgáltatásokat kívánnak biztosítani.

 

személyes adat

az adatkezelés célja

 

 

név

a Felhasználó beazonosítása

lakóhely

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzése /előrejelzése

e-mail cím

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzése /előrejelzése

telefonszám

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzése /előrejelzése

születési idő

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzése /előrejelzése

nem

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzése /előrejelzése

érdeklődési kör

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzése /előrejelzése

személyes preferenciák

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzése /előrejelzése

vásárlási szokások

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzése /előrejelzése

IP cím

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez kapcsolódó jellemzők elemzése /előrejelzése

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

7.4.9       Kényelmi díjas szolgáltatások

Célja a kényelmi díjas szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése (az előadással kapcsolatos technikai értesítések, így pl. előadás változásai, elmaradása, időpontváltozás, stb.), a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, beléptetési adatok átadása a rendezvény szervezőjének.

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama

Szerződés teljesítéséig.

 

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

 1. 8.           A Felhasználó jogai

 

8.1.    Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése megfeleljen a jogszabályban meghatározott tisztességesség, jogszerűség és az átláthatóság követelményének. Ennek érdekében az adatkezelési tájékoztatóban bemutatásra kerülnek a Felhasználót érintő jogok, illetve e jogok gyakorlásának módja. A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy kezelésének korlátozását és titakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

8.2.    Előzetes tájékozódás

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 

8.3.    Hozzáférés

Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, bármikor jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

 

A tájékoztatáskérés az alábbiakra terjed ki:

 

-   az adatkezelés céljai,

-   az érintett személyes adatok kategóriái,

-   az esetleges adattovábbítás címzettjei, céljai,

-   az adatok tárolásának időtartama,

-   az érintett jogai,

-   jogorvoslati lehetőségek,

-   az adatforrásokra vonatkozó információra,

-   az automatizált döntéshozatal tényére, ideértve a profilalkotást is.

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.4.    Helyesbítés

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Felhasználó ezen túlmenően saját felhasználói felületén is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

8.5.    Törlés

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 

-   a személyes adatra már nincs szükség,

-   a személyes adatok kezelése jogellenes,

-   az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonása,

-   tiltakozási jog gyakorlása,

-   jogszabályi kötelezettség fennállása.

 

Amennyiben Adatkezelő megállapítja, hogy a kezelt személyes adatok tekintetében a törlési kötelezettség fennáll, a személyes adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 

-   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

-   a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve

-   közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-   a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy

-   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Adatkezelő megteszi az észszerűen elvárható technikai lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatok másolatának törlését.

 

Adatkezelő által a Felhasználó részére küldött hírlevélről az abban található linken keresztül iratkozhat le.

 

8.6.    Az adatkezelés korlátozása

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

 

-   a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-   az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-   az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-   a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben.

 

8.7.    Adathordozhatóság

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.8.    Tiltakozás

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is vagz tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

 

A Felhasználó a fenti jogosultságainak gyakorlását az Adatkezelő részére címzett kérelemmel kezdeményezheti. Az Adatkezelő az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmek vonatkozásában megtett intézkedésről indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

 1. 9.           Jogorvoslat

 

9.1.    Adatkezelő arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

A Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36-1-391-1400;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

Honlap: www.naih.hu

 

Felhasználó a felmerülő egyéb jogi igényét bírósági úton érvényesítheti.

 

 1. 10.        Adatbiztonság

 

10.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében Adatkezelő az adathordozó szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik. A szerverekhez történő fizikai hozzáférés kizárólag szigorú engedélyezési eljáráson keresztül lehetséges. Az Adatkezelő webalkalmazásai szintén az iparágban általánosan elfogadott biztonságos szerveren kerülnek futtatásra. Támadás esetén az elsődleges cél az adatbiztonság megőrzése.

 

 1. 11.        Sütik

 

11.1. Adatkezelő felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. cookie"-kat, "sütiket" használ annak érdekében, hogy Adatkezelő bizonyos funkciók használatát lehetővé tegye. A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Ezek a sütik egyfelől lehetnek technikai sütik, melyek a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, másfelől lehetnek promóciós sütik, melyeket az Adatkezelő annak érdekében használ, hogy személyre szabott tartalmat nyújtson a Weboldal használata során. A Weboldal megnyitásakor a sütik használatához a Felhasználó hozzájárulását kéri az Adatkezelő, melynek hiányában az Adatkezelő csak az elengedhetetlen technikai jellegű sütiket alkalmazza. Adott esetben a sütik használatához szükséges hozzájárulás hiánya a Weboldal bizonyos funkcióinak, képi megjelenítésének romlását eredményezheti.

 

11.2. Egyes, az Adatkezelő által használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével (ún. ideiglenes sütik). Más sütik a Felhasználó eszközén maradnak és lehetővé teszik azt, hogy felismerjék a Felhasználó böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).

 

11.3. Adatkezelő által használt sütik típusai:

 

a) Technikai sütik:

A technikai sütik a szolgáltatás igénybevétele során jönnek létre, ezt követően az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. A technikai sütik arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek a Weboldal egyes funkcióinak vagy egyes alkalmazások működéséhez. A technikai sütik a Felhasználó a Weboldalon történő látogatása után automatikusan törlődnek.

 

b) Funkcionális sütik:

A funkcionális sütik nem feltétlenül szükségesek a Weboldal vagy az alkalmazások működéséhez, ám kétségtelenül javítják a Weboldalon a felhasználói élményt. A funkcionális sütik segítenek a Weboldal működésének javításában azáltal, hogy az Adatkezelő a felhasználói élményt személyesebbé teszi, illetve hozzájárulnak ezen sütik ahhoz, hogy a Felhasználó más hasznos funkciókat is tudjon használni.

 

c) Analitikus sütik:

Az analitikus sütiket a Weboldal látogatói használati szokásainak megismerése céljából használja az Adatkezelő. Ennek során a megtekintett oldalakról, a Felhasználó által használt platform típusáról, valamint az aktivitások dátumáról és idejéről gyűjt információt az Adatkezelő, illetve arról, hogy milyen módon érkezett a Felhasználó a Weboldalra és mikor hagyta el azt. Az analitikus sütik segítségével az Adatkezelő információt gyűjt arról is, mitől hatékonyak az elhelyezett hirdetések vagy a Weboldalon történő kommunikáció annak érdekében, hogy a jövőben is érdekes és lényeges tartalmakat juttasson el a Felhasználó részére.

 

d) Kereskedelmi célú sütik:

AZ Adatkezelő kereskedelmi célú sütiket használ a Weboldalon az online hirdetések megjelenítéséhez annak érdekében, hogy a Felhasználó részére személyre szabott reklámokat mutasson. A kereskedelmi célú sütik megmutatják azt is, ha a Felhasználó megtekintett egy hirdetést és azt is, hogy mennyi ideig nézte.

 

 

11.3. Az adatkezelési tájékoztató VI. pontjában meghatározott adatfeldolgozók az Adatkezelő által továbbított látogató azonosítókat az alábbi célokra használják fel:

 

a)  Mérés és személyre szabás:

Annak elemzésére szolgál, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait hogyan használják. Ezek az adatok arra is használhatók, hogy lehetővé tegyék az Adatkezelő szolgáltatásainak személyre szabását és a szolgáltatások hirdetését.

 

b)  Vásárlási élmény gazdagítása:

Célja a személyre szabott termékajánlatok megjelenítése.

 

c)  Online marketing:

A Weboldalon és más weboldalokon keresztül a Felhasználó részére megjelenített hirdetések személyre szabása a Felhasználó korábbi kapcsolódásain keresztül.

 

d)  Közösségi média:

A közösségi média felületeken történő reklámozás és a Weboldalon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele.

 

e)  Kommentek kezelése: 

A Weboldalon történő hozzászólások kezelésére szolgálnak.

 

f)   Hirdetések elhelyezése:

Lehetővé teszi az Adatkezelő számára online hirdetések személyre szabását és megjelenítését az üzletfelei nevében.

 

11.4. A sütiken keresztül az alább információ típusok gyűjtésére kerül sor:

 

Süti elnevezése

Leírás

Lejárati idő

_gcl_au

.bonuszbrigad.hu

2 hónap

_dc_gtm_UA-18305940-14

.bonuszbrigad.hu

böngésző bezárásakor törlődik

_gat

.bonuszbrigad.hu

böngésző bezárásakor törlődik

_ga

.bonuszbrigad.hu

2 év

_gid

.bonuszbrigad.hu

böngésző bezárásakor törlődik

_fbc

.bonuszbrigad.hu

3 hónap

_fbp

.bonuszbrigad.hu

3 hónap

G_ENABLED_IDPS

www.bonuszbrigad.hu

végtelen

BonuszBrigad_User_Tracker_Token

www.bonuszbrigad.hu

1 év

BonuszBrigad_mobil_redirect

www.bonuszbrigad.hu

1 év

Bonuszbrigad_previous_items

www.bonuszbrigad.hu

1 év

optiMonkClientld

www.bonuszbrigad.hu

1 év

BonuszBrigad_User_Tracking

www.bonuszbrigad.hu

1 év

__CITSESSON5_BonuszBrigad-Antiga

www.bonuszbrigad.hu

10 év

optiMonkClient

www.bonuszbrigad.hu

1 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5. Az Adatkezelő a Felhasználó által a Weboldalra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

 

11.6.  Amennyiben a Felhasználó nem szeretné engedélyezni a sütik használatát, az internetes böngészője beállításaiban részben vagy egészban kikapcsolhatja azt vagy módosíthatja a sütibeállításokat. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatók böngészőként az alábbi linken érhetők el:

 

-         Google Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

-         Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

-         Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

-         Apple Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

-         Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

A sütik kezelésével kapcsolatban további információk találhatók a böngésző „help’ funkciójában.

 

Barion Pixel

Egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és a Weboldal látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett sütik segítségével. A Barion Pixel – a süti Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a szolgáltató szerverére továbbítja. A szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, valamint marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára használja a mindenkori Barion Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint. A Barion Pixelnek két verziója létezik: a Barion Pixel Alap Verzió és a Barion Pixel Teljes Verzió.

 

Barion Pixel Alap Verzió: A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és értékelésre adatot gyűjtő verziója. Barion Pixel Teljes Verzió: A Barion Pixel mind csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és értékelésre, mind marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára adatot gyűjtő verziója.

 

OTP Simple

Az online fizetés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok az OTP Mobil Kft. (Simple) (székhely:1143 Budapest, Hungária körút 17-19., Cg.: 01-09-174466, adószáma: 24386106-2-42) számára kerülnek továbbításra, az OTP Mobil Kft. (Simple), illetve az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonsága, csalások felderítése és a tranzakciók nyomon követése céljából. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím, tranzakcióadatok. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu

Az OTP Simple adatkezelési tájékoztatója: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

Adatkezelő a Google Inc. (”Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is igénybe veszi. A Google Analytics sütiket használ. A sütik segítségével a Google lerövidíti a Felhasználó IP-címét, mely továbbításra kerül a Google USA-ban található szervereire. Az így létrehozott információk ott kerülnek tárolásra, a tárolás időtartama 50 hónap. A Google a Weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli a Felhasználó weboldalhasználatát, és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. A Felhasználó böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival.

  

AdWords ügyfélként a Google Conversion Tracking eszközt, a Google Inc. által biztosított szolgáltatást is használja az Adatkezelő. A Google AdWords a bonuszbrigad.hu oldalait a Google reklámfelületén jeleníti meg. Amikor Felhasználó egy Google hirdetésre kattintva lép be a Weboldalra, a Google Adwords egy sütit („konverziós süti”) helyez el a Felhasználó által használt eszközön. Ez a süti 30 nap múlva jár le. A sütit az Adatkezelő személyazonosításra nem használja. Ameddig a süti érvényben van, a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Minden AdWords ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket ezért az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziós süti által összegyűjtött információk alapján konverziós statisztikákat hoznak létre a konverziós nyomon követést választó AdWords ügyfelek részére. Az AdWords ügyfelek látják, hogy hány felhasználó kattintott rá a saját hirdetésükre és lett átirányítva egy adott oldalra a konverziós azonosító segítségével. A Felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait (googleadservices.com-ról származó sütik blokkolásával).

 

A Google Search Console használatával Adatkezelő figyelemmel kísérheti és fenntarthatja webhelyének jelenlétét a Google keresési eredményeiben.

 

Adatkezelő a Google Tag Manger-t is használja, mely jó lehetőséget kínál szkriptek és tegek (marketing és analitikai címkék) használatára a weboldalakon. Ide tartozik többek között: Google Analytics követőkód, Analytics események, Facebook Pixel kód, Adwords konverziós kódja vagy bármilyen e-mail marketingben használt kód, mely például egy felugrót jelenít meg. Ezen kívül a Tag Manager segítségével beállíthatók és olvashatók a cookie-k is.

 

 1. 12.        Egyéb rendelkezések

 

12.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót időről-időre módosítsa. Módosításra különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól eltérő kezelését. A módosításra vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

12.2. Jelen adatkezelési tájékoztatóban Adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó lényeges tájékoztatást nyújt a Felhasználó részére. Amennyiben Felhasználó érintetti jogai gyakorlásával összefüggésben az adatkezelésre vonatkozó részletesebb tájékoztatást kér, úgy Adatkezelő ennek megfelelően biztosítja a Felhasználóra vonatkozó teljeskörű tájékoztatást.

 

12.3. Jelen adatkezelési tájékoztatóra vonatkozóan az általános szerződési feltételek is tartalmazhatnak releváns rendelkezéseket. Az általános szerződési feltételek az alábbi linken érhetőek el: https://www.bonuszbrigad.hu/aszf 

 

12.4. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

 1. 13.        Vonatkozó jogszabályok

 

13.1. Az Adatkezelő adatkezelése során figyelembe veszi a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 

-        a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történtő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (”GDPR”),

-        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”),

-        a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”),

-        a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (“Pp.”),

-        a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (“Sztv.”),

-        a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (“Fgytv.”),

-        az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”),

-        a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat,

-        a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

-        a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (“Postatörvény”),

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) kormány rendelet (“Postarendelet”)

 

Érvényes és hatályos 2023. 02. 14. napjától

 

Adatkezelési tájékoztató letöltése (hatály: 2023. február 14 - )

Adatkezelési tájékoztató letöltése (hatály: 2020. november 09 - 2023. február 13.)

Bejelentkezés